Category: Regoli dwar l-etika

27 Oct 2023

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (l-OECD) ħarġet rapport ta’ 224 paġna b’rakkomandazzjonijiet għat-tisħiħ tal-integrità pubblika f’Malta. Ir-rapport huwa r-riżultat finali ta’ proġett ta’ sentejn intitolat “Improving the Integrity and Transparency Framework in Malta”, li kien qed jitwettaq mill-OECD fuq talba tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika. Il-proġett ġie ffinanzjat permezz tat-Technical Support Instrument tal-Unjoni Ewropea. Ir-rapport, intitolat…

27 Oct 2023

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (l-OECD) ħarġet rapport dwar is-sistema li permezz tagħha l-ministri u d-deputati parlamentari kull sena jagħmlu dikjarazzjoni pubblika dwar l-assi tagħhom. Ir-rapport huwa wieħed mir-riżultati aħħarin ta’ proġett ta’ sentejn intitolat “Improving the Integrity and Transparency Framework in Malta”. Dan il-proġett kien qed jitwettaq mill-OECD fuq talba tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika…

04 Aug 2023

Il-Prim Imħallef Emeritu Joseph Azzopardi, Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika, qed jirrakkomanda li l-linji gwida dwar riklami tal-gvern li nħarġu mill-uffiċċju tiegħu sentejn ilu għandhom isiru parti mil-liġi. L-istorja ta’ dawn il-linji gwida bdiet f’Marzu 2021 meta l-Kummissarju ta’ qabel, Dr George Hyzler, ressaq każ li kien jinvolvi riklam maħruġ minn ministru quddiem il-Kumitat Permanenti tal-Parlament…

30 Sep 2022

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ rapport dwar l-infiq mill-kandidati fl-elezzjonijiet ġenerali fuq il-kampanji elettorali tagħhom. Ir-rapport jindaga dwar kemm jintefqu flus mill-kandidati, kif inhu regolat dan l-infiq, u kif jiġi rapportat mill-kandidati. Ir-rapport joħroġ minn eżerċizzju ta’ analiżi ġenerali, mhux investigazzjoni, u jiffoka fuq il-prattiċi mhux fuq l-imġiba ta’ xi individwi partikolari. Ir-rapport isib li…

27 Sep 2022

L-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (l-OECD) ħarġet rapport li jirrakkomanda bidliet estensivi fil-kodiċijiet ta’ etika tal-ministri, is-segretarji parlamentari u l-membri tal-Parlament ta’ Malta. Il-kodiċijiet kurrenti jinsabu fi skedi fl-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika. Il-kodiċi ta’ etika tad-deputati parlamentari jinsab fl-ewwel skeda u l-kodiċi tal-ministri u s-segretarji parlamentari jinsab fit-tieni skeda. Fir-rapport tagħha l-OECD tirrakkomanda li…

11 Jul 2022

Fil-11 ta’ Lulju 2022 l-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (l-OECD) ħarġet tliet rapporti dwar standards ta’ integrità f’Malta. Wieħed mir-rapporti huwa dwar l-operat tal-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika; ieħor jindirizza l-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika; u t-tielet wieħed jippreżenta proposti għar-regolamentazzjoni tal-lobbying. Ir-rapporti ġew ippreparati bħala parti minn proġett intitolat “Improving the Integrity and Transparency Framework…

16 Sep 2021

Fil-15 ta’ Settembru 2021 il-Kummissarju għall-Istandards nieda proġett intitolat “Lejn Titjib fil-Qafas tal-Integrità u t-Trasparenza f’Malta”. Dan il-proġett se jibbenefika minn fondi tad-Direttorat Ġenerali għall-Appoġġ għar-Riformi Strutturali (DĠ Reform) tal-Kummissjoni Ewropea. Il-proġett se jibbenefika wkoll mill-għarfien tal-Organizzazzjoni għall-Kooperazzjoni u l-Iżvilupp Ekonomiku (OECD), entità internazzjonali magħrufa għall-kompetenza tagħha fil-qasam tal-governanza tajba. Il-proġett hu maħsub biex isaħħaħ…

02 Aug 2021

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ linji gwida biex jirregola l-użu ta’ riklami u materjal promozzjonali mill-gvern u entitajiet pubbliċi. Dawn il-linji gwida ma jirrappreżentawx regoli ġodda fihom infushom. Huma jindikaw kif il-Kummissarju se japplika r-regoli eżistenti fil-kodiċi ta’ etika tal-ministri f’każi li jinvolvu riklami jew materjal promozzjonali imħallsa minn fondi pubbliċi. Il-linji gwida jirrikonoxxu li…

29 Jul 2020

Il-Kummissarju għall-Istandards fil-Ħajja Pubblika ħareġ dokument li jipproponi kodiċijiet ta’ etika riveduti għad-deputati parlamentari u l-ministri. Il-Kummissarju ssottometta dan id-dokument lill-Kumitat Permanenti tal-Parlament dwar l-Istandards bħala rakkomandazzjoni skont l-artikolu 13(1)(g) tal-Att dwar Standards fil-Ħajja Pubblika. Il-kodiċijiet riveduti huma maħsuba biex jieħdu post dawk eżistenti għad-deputati u l-ministri, li jinsabu fl-ewwel u t-tieni skedi tal-Att dwar…

03 Oct 2019
Two persons during interview

L-Att dwar l-Amministrazzjoni Pubblika (il-kapitolu 595 tal-liġijiet ta’ Malta) jinkludi kodiċi ta’ etika għall-impjegati pubbliċi. Dan il-kodiċi jgħid fost affarijiet oħra li impjegati pubbliċi li bħala parti minn xogħolhom jittrattaw ma’ intrapriżi privati jistgħu jinżammu milli jaċċettaw impieg ma’ dawk l-intrapriżi wara li jirriżenjaw mill-impieg pubbliku tagħhom. Skont il-paragrafu 12 tal-kodiċi, kif ukoll l-artikolu 4…